0

Tràng hạt gỗ 108 hạt 12li lần hạt niệm Phật, đeo cổ, trì kinh khóa lễ

250,000₫
Mã SP: Go10812

Tràng hạt gỗ 108 hạt 12li lần hạt niệm Phật

Bồ tát đại biểu cho tinh thần đại bi cầm tràng hạt, đó là dụng ý muốn trừ sạch những ưu khổ, dứt hết phiền não, được công quả thượng lạc vô thượng, sau đó ngộ vào thiền cảnh, thấu triệt thiền cơ. Lấy đây mà suy rộng ra: đang lúc đọc kinh tĩnh tọa, tay cầm tràng hạt niệm Phật, thì hay khiến cho đoạn trừ tạp niệm trần lao, lòng tin kiên cố, thường ở trong thiền định, hằng ngày tu tập theo giáo pháp của Phật để được vắng lặng phiền não, kiên trì đạt đến cảnh giới: “Triêu phạm lâm vị thử, dạ thiền sơn cánh tịch” (Mờ sáng rừng thiền chưa dội nắng. Đêm về núi vắng lại lặng yên). Nhằm tiếp dẫn hết tất cả mọi căn cơ, lâu dần thì tâm kiền thành hướng Phật, thành tựu chứng ngộ sâu xa. Nhân đây, đối với cái nhìn của người bình thường, Tăng chúng cầm tràng hạt lễ Phật thì tự nhiên cũng cảm thấy an tĩnh hòa nhã trong lòng.

Bên cạnh những lợi ích thiết thực từ việc niệm Phật, trì chú bằng tràng hạt, các vật phẩm này khi mang trên người còn mang lại những công năng, diệu dụng riêng biệt.
Ý nghĩa của số lượng hạt trong xâu chuỗi niệm Phật:

108 hạt là mong chứng được 108 tam muội, đoạn trừ 108 phiền não;
1080 hạt là ý nghĩa trong 108 tam muội ấy đều có đầy đủ ý nghĩa của 108 pháp tam muội.

Sản phẩm khuyến mãi